Zásady ochrany osobních údajů

I. NÁZEV A ADRESA ODPOVĚDNÉHO SUBJEKTU

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Rössle AG
Pater-Hartmann Strasse 23
87616 Marktoberdorf

Telefon: +49 (0) 8342 / 70 59 5 -0
E-Mail: info@roessle.ag

Homepage: www.feuerwehr-sauger.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stanovit zákonem vyžadovaného pověřence pro ochranu osobních údajů není pro naši firmu povinnost.

III. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY A POVINNÉ INFORMACE

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky www.feuerwehr-sauger.de, a děkujeme Vám za Váš zájem o naši firmu. Jednání se zákazníky a zainteresovanými stranami je otázkou důvěry. Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto je pro nás důležité a povinné zacházet s Vašimi údaji opatrně a chránit je před zneužitím.

Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně a pohodlně, bereme ochranu Vašich osobních údajů a důvěrné zacházení s nimi velmi vážně. Proto postupujeme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás proto rádi informovali o tom, kdy ukládáme, jaké údaje a jak je používáme, samozřejmě v souladu s platnými německými právními předpisy. Naše ochrana údajů zohledňuje evropskou úroveň ochrany údajů (DSGVO) a konkrétně vychází z platného německého spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG neu).

IV. INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) V následujícím textu Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se Vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vámi poskytnuté údaje (Vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů.

(3) Údaje získané v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uchovávání již není nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání. Podrobnější vysvětlení najdete v oddíle VIII tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo chceme Vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme Vás o příslušných postupech podrobně informovat níže. Přitom uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

V. VAŠE PRÁVA ( PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ )

(1) V souvislosti s osobními údaji, které se Vás týkají, máte následující práva:

 • Právo podle čl. 7 odst. 3 DSGVO. Máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
 • Máte právo požádat o informace týkající se Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Přitom můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly a budou Vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO. V souladu s tím můžete okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo doplnění námi uložených osobních údajů;
 • Právo na výmaz podle článku 17 DSGVO. V souladu s článkem 17 DSGVO máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, které jsme uložili, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO. V souladu s tím můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud zpochybňujete správnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich výmaz a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO;
 • Právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 DSGVO;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO. Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci.

(2) V souladu s čl. 77 DSGVO máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušným dozorovým úřadem je zemský komisař pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše společnost sídlo. Podrobnosti o bavorském státním komisaři pro ochranu osobních údajů najdete zde: https://www.datenschutz-bayern.de/.

(3) Uplatnění všech práv uvedených v bodě (1) a (2) je pro Vás v zásadě bezplatné.

V případě zjevně neopodstatněných nebo – zejména v případě častého opakování – nadměrných žádostí však můžeme v souladu s čl. 12 odst. 5 GDPR buď účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na informování, oznámení nebo provedení požadovaného opatření, nebo odmítnout žádost vyřídit.

VI. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A TYP A ÚČEL JEJICH POUŽITÍ.

(1) V zásadě můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Naše webové servery automaticky ukládají informace obecného charakteru. Když navštívíte naše webové stránky, informace jsou automaticky odesílány na náš webový server prohlížečem použitým na Vašem koncovém zařízení. Tyto informace se dočasně ukládají do takzvaného souboru protokolu.

V případě pouhého informačního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenáší na náš server. Následující informace jsou shromažďovány bez Vašeho zásahu a uchovávány až do automatického vymazání:

– IP adresa žádajícího počítače
– Datum a čas žádosti
– Název a adresa URL požadovaného souboru
– Webová stránka, ze které požadavek přišel (URL odkazu)
– Použitý prohlížeč
– Operační systém, případně název poskytovatele přístupu
– Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Výše uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely

– Zajištění bezproblémového připojení webových stránek
– Zajištění pohodlného používání našich webových stránek
– Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
– pro jiné administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO). Náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů týkající se Vaší osoby.

(2) Naše webové stránky někdy používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Podrobnější vysvětlení najdete v bodě VII. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

VII. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny Vaším prohlížečem a ukládány do Vašeho koncového zařízení (Laptop, Tablet, Smartphone apod.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nezpůsobují žádné poškození Vašeho koncového zařízení a neobsahují žádné viry, trojany ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie jsou uloženy informace týkající se konkrétního použitého koncového zařízení. To však neznamená, že se přímo dozvíme o Vaší identitě.

Používání souborů cookie slouží jednak k tomu, aby Vám zpříjemnilo používání naší nabídky. Používáme takzvané soubory cookie relace, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Po opuštění našich stránek se automaticky vymažou.

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud navštívíte naše stránky znovu, abyste mohli využívat naše služby, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Údaje zpracovávané pomocí souborů cookie jsou nezbytné pro výše uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do Vašeho počítače neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

VIII. DOBA ULOŽENÍ A VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a úspory dat. Vaše osobní údaje budou zejména vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Poté se údaje vymažou, pokud jejich uložení není nezbytné pro splnění právní povinnosti, které zpracování podléhá podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Tuto zákonnou povinnost představují zákonné povinnosti uchovávání, které například činí 10 let (pro účetní a mzdové údaje) nebo 6 let (pro obchodní korespondenci). Po dobu trvání povinnosti uchovávání jsou údaje blokovány a poté jsou vymazány.

IX. KONTAKTY A KOMUNIKACE

V případě jakýchkoli dotazů Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Zpracování údajů pro účely kontaktování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu.

Na našich webových stránkách můžete za účelem korespondence s námi zadat poskytnuté osobní údaje také do vstupních políček.

Tyto údaje budou zpracovávány pouze pro účely této korespondence s Vámi a pro účely, pro které jste nám je v rámci této komunikace poskytli, například pro zpracování Vašich dotazů nebo pro kontaktování na Vaši žádost. V tomto případě se zpracování osobních údajů provádí s Vaším souhlasem a je pak přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu. Vaše údaje v tomto ohledu vymažeme, pokud byl splněn nebo ukončen účel, pro který jste nám údaje poskytli, a my nejsme oprávněni nebo povinni je dále uchovávat ze zákonných důvodů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám poslat neformální zprávu e-mailem na adresu info@roessle.ag. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

X. DALŠÍ OPERACE ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

V případě potřeby zpracováváme Vaše údaje nad rámec skutečného plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo Vámi uděleného souhlasu za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran, pokud zvážení jednotlivých případů neprokáže, že převažují Vaše oprávněná základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). To může zahrnovat:

 • Reklama, pokud jste nevznesli námitku proti použití Vašich údajů;
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v právních sporech;
 • – Zajištění bezpečnosti IT a provozu IT;
 • Prevence a vyšetřování trestných činů;
 • Opatření pro řízení podniku a další rozvoj služeb a produktů.

XI. SOUHLAS

(1) Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní, další účely (např. zasílání newsletteru), bude toto zpracování údajů založeno na tomto souhlasu. O obsahu souhlasu Vás budeme informovat, když o něj požádáte.

(2) Souhlas je vždy dobrovolný. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Právním základem pro zpracování údajů na základě souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

(3) K dalšímu zpracování Vašich osobních údajů dojde pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, a proto jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V některých oblastech našich webových stránek máte možnost udělit takový výslovný souhlas. V každém případě Vás v případě vašeho souhlasu budeme informovat o účelu, pro který budou údaje zpracovávány, a o tom, jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat.

XII. NÁMITKA NEBO ODVOLÁNÍ PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Toto odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste nám je sdělili.

(2) Pokud při zpracování Vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Tak je tomu v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro splnění smlouvy s Vámi, což je v každém případě uvedeno v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky Vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to udělali. V případě Vaší oprávněné námitky situaci přezkoumáme a buď zpracování údajů ukončíme, nebo je upravíme, nebo Vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy údajů.

(4) Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na e-mailovou adresu info@roessle.ag.

XIII. WEBOVÁ ANALYTIKA

Používání služby Google Analytics / anonymizace IP / zásuvný modul prohlížeče / demografické charakteristiky u služby Google Analytics / pověřené zpracování údajů u společnosti Google

 1. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc (“Google”). Služba Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné na Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.
 2. IP adresa odeslaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
 3. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 4. Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do Vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Tím zabráníte shromažďování údajů služby Google Analytics pro tuto webovou stránku a tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve Vašem prohlížeči (námitka proti shromažďování údajů).
 5. K analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Získané statistiky nám umožňují vylepšovat naši nabídku a činit ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.
 6. Tyto webové stránky používají funkci demografických charakteristik služby Google Analytics. To umožňuje generovat přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části XIII. (4) výše (námitka proti shromažďování údajů).
 7. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.
 8. Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled zásad ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


XIV. ZÁSUVNÉ MODULY (PLUGINY) PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

Na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO používáme na našich webových stránkách pluginy sociálních médií z Facebooku, Instagramu a Pinterestu za účelem propagace naší společnosti. Základní propagační účel je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu DSGVO. Odpovědnost za provoz v souladu s ochranou údajů nese příslušný poskytovatel. Tyto pluginy integrujeme pomocí tzv. metody dvou kliknutí, abychom co nejlépe ochránili návštěvníky našich webových stránek. Naše tlačítka v tomto ohledu fungují jako externí odkazy, takže bez kliknutí na jedno z tlačítek nedochází k přenosu informací k jednomu z těchto poskytovatelů. Pokud si nepřejete, aby výše uvedené sociální sítě shromažďovaly údaje o používání našich webových stránek, neklikejte na výše uvedená tlačítka. Poskytovatele zásuvných modulů poznáte podle označení na rámečku nad jeho počátečním písmenem nebo logem.

Když uživatel klikne na jedno z tlačítek, je přesměrován na webové stránky příslušného poskytovatele. Jako parametr se přenáší adresa URL aktuální stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda a jak poskytovatelé použijí toto datum pro hodnocení.

V případě Facebooku je podle příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa anonymizována ihned po shromáždění. Aktivací zásuvného modulu jsou Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli zásuvného modulu a tam uloženy (v případě amerických poskytovatelů v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel zásuvného modulu shromažďuje údaje zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme, abyste před kliknutím na zašedlé pole odstranili všechny soubory cookie prostřednictvím bezpečnostního nastavení prohlížeče.

Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postupy zpracování údajů, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování a doby uchovávání. Nemáme také žádné informace o vymazání shromážděných údajů poskytovatelem zásuvného modulu.

Poskytovatel zásuvného modulu ukládá údaje shromážděné o Vás jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem zobrazování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat příslušného poskytovatele zásuvných modulů. Prostřednictvím zásuvných modulů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO.

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele zásuvného modulu a jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni k poskytovateli zásuvného modulu, jsou shromažďované údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu u poskytovatele zásuvného modulu. Pokud kliknete na aktivované tlačítko a například odkážete na stránku, poskytovatel pluginu uloží tyto informace také do Vašeho uživatelského účtu a veřejně je sdílí s Vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se po použití sociální sítě pravidelně odhlašovali, ale zejména před aktivací tlačítka, protože tak se vyhnete přiřazení k Vašemu profilu u poskytovatele zásuvného modulu.

(1) Facebook
Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek přímo k Vašemu účtu na Facebooku. Při interakci se zásuvnými moduly, např. potvrzením tlačítka “LIKE” nebo “SHARE”, jsou příslušné informace rovněž přenášeny přímo na server Facebooku a tam uloženy. Tyto informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek přímo k Vašemu účtu na Facebooku. Při interakci se zásuvnými moduly, např. potvrzením tlačítka “LIKE” nebo “SHARE”, jsou příslušné informace rovněž přenášeny přímo na server Facebooku a tam uloženy. Tyto informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí, najdete na stránce

zásady ochrany osobních údajů na adrese (https://www.facebook.com/about/privacy/) společnosti Facebook.

(2) Instagram
Instagram V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Může se jednat například o obsah, jako jsou zobrazení, videa nebo texty, a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé dát najevo, že se jim obsah líbí, že se jim líbí autoři obsahu nebo že se mohou přihlásit k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, může Instagram přiřadit vyvolání výše uvedeného obsahu a funkcí k profilu uživatele na této platformě. Zásady ochrany osobních údajů na Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

(3) Pinterest
Na našich webových stránkách používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Při vyvolání stránky, která obsahuje takový doplněk, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Pinterest. Zásuvný modul přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou obsahovat Vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které obsahují také funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, Vaše používání Pinterestu a souborů cookie.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů společností Pinterest, jakož i o Vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

XV. ZÁSUVNÉ MODULY (PLUGINY) A NÁSTROJE

(1) Vložená videa YouTube
Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatel příslušných zásuvných modulů pro zobrazení těchto videí je:

YouTube, LLC
901 Cherry Ave.
San Bruno
CA 94066
USA

Při návštěvě webové stránky s pluginem YouTube se naváže spojení se servery YouTube. Tím se YouTube dozví, kterou webovou stránku navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube (účet Google), může YouTube přiřadit Vaše chování při surfování k Vám osobně. Tomu můžete zabránit tak, že se předem odhlásíte z účtu YouTube (účet Google).

Při spuštění videa na YouTube nastaví společnost Google soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele. Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookie pro reklamní program společnosti Google, nebudete muset při sledování videí YouTube žádné takové soubory cookie očekávat. YouTube však ukládá informace o používání, které nejsou osobní, i do jiných souborů cookie. Pokud chcete ukládání souborů cookie zakázat, můžete to nastavit prostřednictvím prohlížeče.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o ochraně údajů na “YouTube” naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(2) Webová písma Google
Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí Vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google tak může zjistit, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím Vaší IP adresy. Webová písma Google jsou používána v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud Váš prohlížeč nepodporuje webová písma, počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

(3) Google Maps
Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XVI. ZABEZPEČENÍ DAT – ŠIFROVÁNÍ SSL

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem. Naše servery jsou zabezpečeny pomocí firewallů a antivirové ochrany.

Při návštěvě webových stránek používáme také šifrování SSL nebo TLS (SSL = Secure Sockets Layer; TLS = Transport Layer Security; SSL je předchozí označení TLS). To, zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v zašifrované podobě, poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://”, a také podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

XVII. PŘI REGISTRACI K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU

(1) Pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1lit.a DSGVO, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého Vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu.

(2) Pro registraci k odběru našeho newsletteru používáme tzv. double-opt-in postup. To znamená, že po Vaší registraci Vám na Vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud svou registraci nepotvrdíte do 24 hodin, budou Vaše údaje zablokovány a po měsíci automaticky smazány. Kromě toho ukládáme Vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat Vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití Vašich osobních údajů.

(3) Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a bude použito k Vašemu osobnímu oslovení. Po Vašem potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DS-GVO.

(4) Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z odběru newsletteru. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu info@roessle.ag nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v impressum. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz “Odhlásit”.

(5) Vaše údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že to povoluje zákon nebo jste s předáním souhlasili. Tak je tomu například v případě, že předání údajů slouží k plnění smluvních závazků vůči uživateli a poštovní adresa je předána spediční společnosti po objednávce obchodu. Nebo pokud si údaje vyžádají příslušné orgány, například orgány činné v trestním řízení.

Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě prodávány ani předávány třetím stranám pro reklamní účely nebo pro účely vytváření uživatelských profilů.

XVIII. OCHRANA MLÁDEŽE

Děti a mladiství s omezenou svéprávností nesmí na naše webové stránky předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Firma Rössle AG nikdy vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí nebo mladých lidí s omezenou svéprávností, ani je nijak nepoužívá nebo nepředává třetím stranám bez oprávnění.

XIX. ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky provozované poskytovateli třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů těmito třetími stranami. Upozorňujeme, že nemůžeme převzít odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran ani za jejich soulad s požadavky na ochranu osobních údajů. Doporučujeme Vám proto, abyste se seznámili s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

XX. AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času může být nutné tyto informace o ochraně osobních údajů aktualizovat, například v důsledku nových právních nebo úředních požadavků nebo nových nabídek na našich webových stránkách. Poté Vás budeme informovat zde. Obecně doporučujeme, abyste tyto informace o ochraně údajů pravidelně vyhledávali a zjišťovali, zda nedošlo k nějakým změnám. To, zda byly provedeny změny, poznáte podle toho, že stav uvedený v dolní části tohoto dokumentu byl aktualizován.

XXI. TISK A ULOŽENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů si můžete ihned vytisknout a uložit, například pomocí funkce tisku nebo uložení v prohlížeči.

Stav: září 2021